หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
คณะผู้บริหาร
 
 
ร้อยตำรวจตรีวิรัช โตอิ้ม
นายกเทศมนตรีตำบลท่านำ้อ้อยม่วงหัก
โทร : 0896419328
 
นางไพลิน โตอิ้ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านำ้อ้อยม่วงหัก
โทร : 0814743785
 
นายเสวก อินพิทักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านำ้อ้อยม่วงหัก
โทร : 0801168406
 
นางวรรณา สังข์ทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่านำ้อ้อยม่วงหัก
โทร : 0869344551
 
นายสมหมาย ขุนเพิ่ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่านำ้อ้อยม่วงหัก
โทร : 0932355355
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT