หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
สภาพทั่วไป
 
สภาพภูมิประเทศ
 
 
พื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยทั่วไป เป็นที่ราบเรียบ และที่ราบเชิงเขาบางส่วน มีเนินสูงอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 32 ตอนบางปะอิน - พยุหะคีรี ด้านตะวันออกบริเวณที่ราบจะเป็น ที่ลุ่มแม่น้ำ สภาพดิน เป็นดินเนื้อละเอียดปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลืองและยาสูบ มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในด้านชลประทาน สามารถส่งน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรรมในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่โดยรอบได้บางส่วน
อาชีพประชากร
 
 
ด้านการประกอบอาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรม / เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป
ด้านการเกษตรกรรม

ผลผลิตที่สำคัญในท้องถิ่น คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วเหลือง
 
สภาพสังคม
 
 
ประชากรตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และ ศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้

ตำบลท่าน้ำอ้อย ประกอบด้วย วัดพระปรางค์เหลือง / วัดเขาไม้เดน / วัดเขาไหว้พระ

ตำบลม่วงหัก ประกอบด้วย วัดบ้านบน / วัดหางน้ำหนองแขม / วัดเขาบ่อพลับ
 
การศึกษาในชุมชน
 
 
สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล รวม 8 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลพยุหะคีรี
(วัดพระปรางค์เหลือง)

โรงเรียนวัดบ้านบน

โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน

โรงเรียนบ้านเขาบ่อพลับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เดน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 5 แห่ง
ศาสนา วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
 
 
แหล่งท่องเที่ยว

โบราณสถานเมืองบน ตั้งอยู่ บริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย

วัดพระปรางค์เหลือง ตั้งอยู่ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย

ถ้ำเขาบ่อพลับ ตั้งอยู่ บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหัก

โบราณสถานบ้านเขาไม้เดน ตั้งอยู่ บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย
พิพิธภัณฑ์ มีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

พิพิธภัณฑ์วัดหางน้ำหนองแขม

พิพิธภัณฑ์วัดบ้านบน

พิพิธภัณฑ์วัดเขาไม้เดน
 
การสาธารณสุข
 
 
มีการให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล ดังนี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าน้ำอ้อย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาไม้เดน
โรงพยาบาลรัฐ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
การคมนาคม
 
 
ถนนที่สำคัญ 2 สาย

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กรุงเทพ - นครสวรรค์

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 พยุหะคีรี - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333 อุทัยธานี
ถนนภายในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 110 สาย ยาวประมาณ 127.31 กม. แยกเป็น

ถนน คสล. จำนวน 64 สาย
    ยาวประมาณ 40.018 กม.

ถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย
    ยาวประมาณ 6.925 กม.

ถนนลูกรัง จำนวน 40 สาย
    ยาวประมาณ 80.37 กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT