หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
บทบาทหน้าที่
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำ คำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ งานนิติกรรมสัญญา งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ ในด้านการรับ - การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล เช่น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดเก็บและ พัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องขออนุญาต ออกใบอนุญาตควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอนอาคารภายในเขตเทศบาล ให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามผังเมือง งานวิศวกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ งานธุรการ
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา
 
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านการบริหารการศึกษาและวิชาการ งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ งานธุรการ
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดลองคงเหลือ ให้ตรงตามบัญชีตรวจหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทำสัญญาการจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ ในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และ เก็บรักษายานพาหนะ ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืม และการจ่ายเงินราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT