หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 ให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลท่าน้ำอ้อย และตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า "สุขาภิบาลท่าน้ำอ้อย" อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 82 ง. วันที่ 13 ตุลาคม 2537 และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
  พ.ศ.2542 เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะให้เป็น "เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
  เมื่อยุบองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 แห่งเข้ารวมเป็นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เป็น เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทางทิศใต้ของอำเภอพยุหะคีรี ห่างจากที่ตั้งอำเภอพยุหะคีรี โดยระยะห่างประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 34 กิโลเมตร ถนนสายกรุงเทพ - เชียงใหม่(สายเอเชีย) ตัดผ่าน
 
ตราสัญลักษณ์
 
   
ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

องค์พระปรางค์เหลืองตรงกลาง หมายถึง องค์พระปรางค์เหลืองของวัดพระปรางค์เหลือง เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น ถึง 3 ครั้ง เป็นสัญลักษณ์แห่งการเคารพ สักการะและยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
ลายแม่น้ำใต้องค์พระปรางค์เหลือง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และเป็น แหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเพาะปลูกข้าว
 
กำแพงอิฐสีน้ำตาล หมายถึง เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสมัยทวารวดี คือ เป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองโบราณที่เรียงกว่า เมืองบน ซึ่งเคยรุ่งเรืองในสมัยทวารวดีเส้นวงกลมล้อมรอบชั้นนอก ชั้นใน หมายถึง ความรักความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ซึ่งประกอบด้วยประชาชนในเขตตำบลท่าน้ำอ้อยและตำบลม่วงหัก ถ้อยทีถ้อยอาศัย พึ่งพาซึ่งกันและกัน
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,123 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,450 คน คิดเป็นร้อยละ 47.82

หญิง  จำนวน 2,673 คน คิดเป็นร้อยละ 52.18
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 2,463 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 94 คน/ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ตำบลหนองโพ
อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
เขตการปกครอง
 
 
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกอบด้วย 6 ชุมชน ดังนี้
 
ชุมชนวัดพระปรางค์เหลือง
ชุมชนตลาดท่าน้ำอ้อย
 
ชุมชนวัดบ้านบน
ชุมชนบ้านเขาไม้เดน
 
ชุมชนหางน้ำหนองแขม
ชุมชนบ้านเขาบ่อพลับ
         
  ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มีเขตการปกครอง 2 ตำบล ดังนี้
ตำบล หมู่ที่
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
ตำบลท่าน้ำอ้อย 1 187 190 377 226
  2 84 106 190 68
  3 128 127 255 103
  4 220 197 417 274
  5 232 276 508 292
  6 82 87 169 57
  7 74 81 155 73
  8 373 381 754 315
ตำบลม่วงหัก 1 94 123 217 105
  2 115 128 243 125
  3 83 96 179 50
  4 61 69 130 57
  5 65 95 160 87
  6 168 199 367 144
  7 75 93 168 109
  8 190 191 381 197
  9 101 108 209 86
  10 118 126 244 95
รวม 2,450 2,673 5,123 2,463
 
ตารางแสดงจำนวน ครัวเรือน ประชากร เพศ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 )
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT