หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชาวท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
www.thanamaoymuanghak.go.th
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้ กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปค่ะ
 
ติดต่อ โทร : 056-267-374
นางวนารี คุ้มหุ่น
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
กิจกรรม
 
 
 
 
วีดิทัศน์
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภาย [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 114 
   
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การ [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแ [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแ [ 17 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิว [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 134 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
 
   
 
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12696 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12709 เลื่อนโครงการการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/ว12698 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12708 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครสวรรค์  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12791 การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ [ แนบ1 ]  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ผลการเลือกตั้งสท. (17 มิ.ย. 2564)    อ่าน 140  ตอบ 2  
โรคต้องห้ามในการสมัครสมาชิกสภาเทศบาล (10 ก.พ. 2564)    อ่าน 140  ตอบ 0  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 138  ตอบ 0  
ต้นไม้ปกคลุมเส้นทางสัญจร (17 ก.ย. 2563)    อ่าน 343  ตอบ 4  
   
 
   
 


ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำดื่ม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน บล-๖๒๕๓ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล-๙๙๙๖ นว. โดยวิธีเฉพาะเจ [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โด [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำไฟฟ้า คูลเลอร์น้ำร้อนไฟฟ้า) จำนวน ๑ ถัง โ [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 199 นว หมาย [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง แล [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบีียน ๘๓-๒๗๕๙ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๙๘๑ นว. จำนวน ๒ ราย [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการป้องกันและควบ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บน-๑๕๕๘ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๗๗๗ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]

   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ปลาร้าจ่าวิรัช

ตลาดโบราณ ต้นแจง 112 ปี งานเสด็จประพาสต้น ณ วัดพระปรางค์เหลือง
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 085-602-3159
นางวนารี คุ้มหุ่น
ปลัดเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
LINK ที่น่าสนใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
N
AXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   

ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

ศูนย์กู้ชีพ
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก