หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.thanamaoymuanghak....
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.thanamaoymuanghak....
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.thanamaoymuanghak....
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.thanamaoymuanghak....
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.thanamaoymuanghak....
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.thanamaoymuanghak.... https://www.thanamaoymuanghak.... https://www.thanamaoymuanghak....
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.thanamaoymuanghak....
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.thanamaoymuanghak.... กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.thanamaoymuanghak.... หน้าแรกของเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มีลิงค์อยู่ด้านบนขวา
- เพจ Facebook เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
- เพจ Facebook ศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.thanamaoymuanghak....
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.thanamaoymuanghak.... แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.thanamaoymuanghak.... รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.thanamaoymuanghak.... คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.thanamaoymuanghak.... คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.thanamaoymuanghak.... ข้อมูลเชิงสถิติผู้มรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.thanamaoymuanghak.... สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... แบบรับคำร้องการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://process3.gprocurement.g...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.thanamaoymuanghak.... ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.thanamaoymuanghak.... https://www.thanamaoymuanghak.... https://www.thanamaoymuanghak.... https://www.thanamaoymuanghak.... https://www.thanamaoymuanghak.... https://www.thanamaoymuanghak.... สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.thanamaoymuanghak.... รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.thanamaoymuanghak....
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thanamaoymuanghak....
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thanamaoymuanghak....
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thanamaoymuanghak....
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.thanamaoymuanghak....
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.thanamaoymuanghak....
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thanamaoymuanghak....
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT