หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ผู้นำชุมชน
 
 
นางนวรัตน์ โตอิ้ม
ประธานชุมชนหางน้ำหนองแขม
 
ผู้นำชุมชน
 
 
นายปัญญา อนันทสุข
ประธานชุมชนวัดบ้านบน
 
นางกัญญารัตน์ ชูสด
ประธานชุมชนเขาไม้เดน
 
นายจตุพล นาคชม
ประธานชุมชนวัดพระปรางค์เหลือง
 
นายมาโนช ดีฉนวน
ประธานชุมชนตลาดท่าน้ำอ้อย
 
นายชูชีพ อุปราวิทยานันท์
ประธานชุมชนเขาบ่อพลับ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT