หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายสง่า ปานขลิบ
ประธานสภาเทศบาล
 
 
นางพายัพ มะยมทอง
รองประธานสภาเทศบาล
 
นางวนารี คุ้มหุ่น
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายสะอาด บวบทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายธวัชชัย ม่วงจุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายจรัญ โหงวโจ๊ก
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT