หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีการศึกษา 2562  
 

          นางไพลิน  โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักเปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 –26 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
          เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยกองการศึกษา จึงทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน
2.  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมตามวัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปีวันที่ 25 กันยายน 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จำนวน 25 คน
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จำนวน 12 คน
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เดน จำนวน 6 คน
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ จำนวน 7 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 13.47 น. โดย คุณ ปิยนุช บำรุงศรี

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT