หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

          วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) และมอบแผนที่ภาษีขอบเขตการปกครอง ให้นายอำเภอพยุหะคีรีและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ชั้น 3)
          โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายสมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี, ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชุมชน ,ประธาน อปพร.
          การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และระบบแผนที่ภาษีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อสม. อปพร. และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯลความประสิทธิภาพ
    1. สรุปผลโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) และการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    2. เพื่อนำเสนอผลการประยุกต์ใช้ แผนที่ฐานข้อมูลจากโครงการตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ อนามัย เป็นต้น
    3. เพื่อมอบแผนที่ขอบเขตการปกครอง ระดับหมู่บ้านที่ได้จากโครงการฯ ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและกิจกรรมภายในหมู่บ้าน
    4. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้แผนที่ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 11.06 น. โดย คุณ นิศารัตน์ แสงโพธิ์

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 13.24 น. โดย คุณ ปิยนุช บำรุงศรี

ผู้เข้าชม 110 ท่าน

 
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT