หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)  8 เม.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือเผยแพร่แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ  9 เม.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวน บุคคลทั่วไป นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ   1 เม.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ  1 เม.ย. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอ่ืนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564  30 มี.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ถึงผู้ประกอบการ SME ที่มีความประสงค์เข้าร่วมในระบบ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   10 มี.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ก.พ. 2564  1 ก.พ. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564  29 ม.ค. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้  25 ม.ค. 2564 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ศบค.มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด  20 ม.ค. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ม.ค. 2564  14 ม.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน  13 ม.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด  12 ม.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย  11 ม.ค. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง 10 ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19  11 ม.ค. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563  8 ม.ค. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการรับชำระภาษีนอกสถานที่ของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปีงบประมาณ 2564  28 ธ.ค. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเร่ืองการเปิดให้บริการประชาชนในช่่วงพักกลางวันของวันทำงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564  28 ธ.ค. 2563 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564  21 ธ.ค. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  21 ธ.ค. 2563 84
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT