หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
- งานทะเบียนราษฎร
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานธุรการ
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
 
1. ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานธุรการ
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตัน)
- งานสุขาภิบาล แสะอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์
- งานธุรการ
   
 
1. ฝายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานพัฒนาขุมชน
- งานธุรการ
 
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT