หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ(6)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผนและงบประมาณ
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฏร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธาณภัย
3. งานธุรการ
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง (6)
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. ฝ่ายพัฒนารายได้ (6)
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
3. งานธุรการ
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา(6)
- งานสาธาาณูปโภค
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
3. งานธุรการ
   
   
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา 7)
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธาาณสุข 7)
 
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
- งานพัฒนาชุมชน
- งานธุรการ
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (6)
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ฝ่ายบริการสาธาาณสุข
- งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์
3. งานธุรการ
   
   
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT