หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 

Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ประจำปี 2563 ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่ออประโยขน์ส่วนตัว [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อติดต่อเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อแจ้งการขุดดินและถมดิน [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อขอหนังสือรับรองการเกิด ตามม.๒๐-๑ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อการติดต่อสมัครเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรเพื่อการติดต่อขอชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2   
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 

 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT