หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
N
AXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
บุคลากร
 
 
สำนักปลัด
 
 
นางสาวอาภาพรรณ ขำสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-5326094
 
นายกษิภณ กันยาสิน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 081-9714896
 
นางสาวกฤษณา เสี้ยวสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายดำเกิง บุญลอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสมหญิง แสนสุภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นายนิติพัฒน์ ภารัตตะ
นิติกรปฏิบัติการ
 
นางสุณีย์ จันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายสุรชัย มรรยาทอ่อน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT