หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
N
AXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
บุคลากร
 
 
สำนักปลัด
 
 
นางสาวอาภาพรรณ ขำสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายกษิภณ กันยาสิน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นางสาวกฤษณา เสี้ยวสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายดำเกิง บุญลอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสมหญิง แสนสุภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นายนิติพัฒน์ ภารัตตะ
นิติกรปฏิบัติการ
 
นางสุณีย์ จันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายสุรชัย มรรยาทอ่อน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT