หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"
 
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า

พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
การพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ และผังเมืองรวมชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน